Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN fysiotherapie

Algemene voorwaarden RozaFysiotherapie
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op eenieder die een beroep doet op een van de fysiotherapeutische diensten van RozaFysiotherapie (KvK:58990402), gevestigd te Hellevoetsluis.
2. RozaFysiotherapie is een fysiotherapiepraktijk die reguliere fysiotherapie aanbiedt, door erkende fysiotherapeuten.
3. RozaFysiotherapie is via internet te vinden op www.rozafysiotherapeuten.nl, of www.facebook.com/rozafysio
4. Op de relatie tussen fysiotherapeut en patiënt is de ‘Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt’ van toepassing, zoals opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Deze hier te vinden: “Modelregeling fysiotherapeut-patiënt

Algemene bepalingen
5. RozaFysiotherapie Hellevoetsluis gaat soepel om met onderstaande algemene voorwaarden. Mocht RozaFysiotherapie een uitzondering maken op onderstaande voorwaarden met oog op bijv. klanttevredenheid of een uitzonderlijk geval, kunt u hier geen rechten aan ontlenen.
6. De algemene voorwaarden zoals hierboven vernoemd zijn van toepassing op alle fysiotherapeutische diensten en overeenkomsten van RozaFysiotherapie.
7. Mocht een dezer bepalingen nietig worden verklaard, doet dat geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden.
8. Mochten er onduidelijkheden bestaan over een of meerdere bepalingen uit bovenstaande voorwaarden van RozaFysiotherapie, dan dienen deze geïnterpreteerd te worden “in de geest van” de algemene voorwaarden.
9. RozaFysiotherapie is zorgvuldig in het samenstellen van de inhoud van prijsopgaven, de website en overige informatiemiddelen. Dit biedt echter geen garantie voor de juistheid en/of volledigheid van in de inhoud. RozaFysiotherapie is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, vermeldt in alle gebruikte media.

Aanmelding bij RozaFysiotherapie
10. Aanmelden bij RozaFysiotherapie kan middels Directe toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) of door middel van een verwijzing van uw (huis)arts of specialist. Wij zullen uw huisarts op de hoogte stellen van uw bezoek, mits u hier schriftelijk of mondeling toestemming voor verleent.
11. Indien u voor de eerste maal bij RozaFysiotherapie komt, dient u zich te legitimeren. Uw fysiotherapeut heeft uw Burgerservicenummer (BSN) nodig ter controle van uw persoonlijke gegevens. Al de benodigde gegevens staan op een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs).

Verzekering
12. U dient zelf te kennis te hebben van de polisvoorwaarden van uw verzekering. Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waar RozaFysiotherapie een contract mee afgesloten heeft en fysiotherapie wordt binnen uw polis vergoed, worden de kosten voor fysiotherapie rechtstreeks bij de verzekeraar gedeclareerd.

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee RozaFysiotherapie geen contract heeft afgesloten en fysiotherapie wel binnen uw polis vergoed wordt, zal RozaFysiotherapie u, zo nodig, maandelijks een factuur sturen. De tarieven die gelden zijn de eigen tarieven van RozaFysiotherapie. U dient het verschuldigde bedrag over te maken aan RozaFysiotherapie, waarna u zelf kunt trachten deze kosten te declareren bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u niet verzekerd bent voor fysiotherapie zal RozaFysiotherapie u, zo nodig, maandelijks een factuur toesturen. U dient het verschuldigde bedrag over te maken aan RozaFysiotherapie.

13. Bij vragen over uw verzekering verzoekt RozaFysiotherapie u om contact op te nemen met uw verzekeraar.

Tarieven
14. Prestaties en de bijbehorende tarieven zijn contractueel vastgelegd met zorgverzekeraars. Wanneer uw behandelingen niet bij een zorgverzekeraar kunnen worden gedeclareerd, gelden de tarieven van RozaFysiotherapie. De actuele tarieven vindt u op de website, onder punt 3 vernoemd.

Betalingsvoorwaarden
De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.
15. Het bedrag dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer 425640965  (IBAN: NL84 ABNA 0425 6409 65) ten name van “RozaFysiotherapie” te Hellevoetsluis. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
16. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
17. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
18. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen te voldoen aan RozaFysiotherapie.
19. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief een betaling van u hebben mogen ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
20. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
21. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Behandelingsafspraken
22. Een verzoek tot een afspraak kan gedaan worden via . Uw fysiotherapeut zal u aan de hand van uw e-mail terugbellen voor het maken van een definitieve afspraak. U kunt ook telefonisch een afspraak maken en wel op 0181-313805.
23. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht (75% van het zittingstarief). U kunt een afspraak telefonisch annuleren op het telefoonnummer en via het e-mailadres onder punt 22 genoemd of in persoon.

Dossiervorming en rapportage
24. Rapportage van uw lichamelijke klacht(en) en de voortgang van de behandeling vindt plaats volgens de Richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging van het KNGF. U kunt te allen tijde gegevens in uw persoonlijke patiëntendossier inzien.
25. Als u gebruik maakt van DTF dan zal er na afloop van de screening een bericht naar uw huisarts uitgaan. Voor alle patiënten geldt dat aan het eind van het behandelproces er een rapportage uitgaat naar uw huisarts of specialist. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, kunt u dit kenbaar maken bij uw fysiotherapeut.

Verantwoordelijkheid en resultaat
26. RozaFysiotherapie zal te allen tijde naar eer en geweten de voor u beste behandelmethode selecteren en uw behandeling met de grootst mogelijke zorg invullen. RozaFysiotherapie kan nimmer garanderen dat de behandelingen het gewenste resultaat opleveren.
27. RozaFysiotherapie gaat er van uit dat u zich houdt aan de voorgeschreven adviezen en eventuele oefeningen en/of rustmomenten en is niet verantwoordelijk voor eventueel letsel dat zich buiten deze sfeer voordoet.

Vertrouwelijkheid
28. RozaFysiotherapie heeft een wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie vertrouwelijk zal worden behandeld.

Klachtenregeling
29. RozaFysiotherapie is aangesloten bij het KNGF en conformeert zich aan de klachtenregeling die het KNGF voor haar leden heeft opgesteld. RozaFysiotherapie stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop RozaFysiotherapie met u omgaat, geef dit dan aan bij uw fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder “een klacht over uw fysiotherapeut”, welke u kunt opvragen bij uw fysiotherapeut.

Tevens kunt u deze informatie online vinden op www.defysiotherapeut.com

Praktische zaken
30. Roken is in het hele gebouw verboden.
31. RozaFysiotherapie is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van bezittingen van klanten.
32. In geval van afwezigheid van een therapeut zal de desbetreffende therapeut zorgen voor een passende oplossing. Bij langdurige afwezigheid zal er een waarnemer worden aangesteld.

RozaFysiotherapie
Duindoornstraat 2A
3222XE
Hellevoetsluis
0181-313805